Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru vnútrozemskou vodnou dopravou – Dohoda ADN

Dohoda ADN (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures) uzatvorená 26. mája 2006 v Ženeve je medzinárodná právna norma, ktorá stanovuje podmienky prepravy nebezpečného tovaru vnútrozemskou vodnou dopravou. Dohoda ADN vznikla zosúladením medzinárodných dohôd ADN-R (plavba po Rýne a ADN-D (plavba pod Dunaji) na základe Smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru. Príslušným orgánom Slovenskej republiky je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR SR).

Dohoda ADN je implementovaná do národných právnych noriem prostredníctvom Oznámenia MZV SR č. 331/2010 Z. z. o prijatí Európskej dohody a medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN)

Dohoda ADN podlieha pravidelnej aktualizácii a vždy 1. januára nepárneho roku vstupuje do platnosti aktualizované znenie Dohody ADN s tým, že prechodné obdobie na implementáciu zmien trvá pol roku (do 30.06.). V tomto prechodnom období platia ustanovenia „starého a nového znenia Dohody ADN“ súčasne.

Dohodu ADN v slovenskom jazyku si môžete u nás objednať v tlačenej podobe.Cena výtlačku dohody ADN je 85 € bez DPH + manipulačný poplatok (poštovné a balné) 3 €.

Dohoda ADN je v oficiálnom znení voľne dostupná na stránkach OSN

Medzinárodný poriadok na prepravu nebezpečného tovaru po moriach – IMDG Code

IMOIMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code) je medzinárodná právna norma, ktorá upravuje podmienky prepravy nebezpečného tovaru námornou dopravou v balenej forme (v obaloch, stredne veľkých nádobách IBC, veľkých obaloch a nákladových jednotkách). Poriadok zaisťuje dodržiavanie záväzných ustanovení Dohovoru SOLAS 1974 (Medzinárodný dohovor o bezpečnosti života na mori) a prílohy III k MARPOL 73/78 (Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania morí z lodí). Originálne znenie v anglickom jazyku je možné zakúpiť v elektronickej alebo tlačenej podobe priamo na oficiálnych stránkach IMO (Medzinárodná námorná organizácia).

Spoločnosť DGSA Consulting, s.r.o. ponúka služby poradcu IMDG Code pre vnútrozemský personál (kategórie 1 až 6 podľa v Kap. 1.3 IMDG Code). V prípade záujmu nás kontaktujte prostredníctvom emailu: dgsa@dgsa.sk