dohoda-ADRDohoda ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route), ktorá upravuje podmienky prepravy nebezpečných vecí cestnou dopravou bola uzavretá 30. septembra 1957 v Ženeve pod patronátom Európskej hospodárskej komisie pri OSN. V súčasnej dobe má 46 členských štátov, Slovenská republika sa stala členským štátom dohody ADR sukcesiou po rozpade bývalého Československa v roku 1993. Príslušným orgánom Slovenskej republiky je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR SR).

Dohoda ADR je implementovaná do národných právnych noriem prostredníctvom zákona NR SR č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších zákonov. Podľa tohto zákona Dohoda ADR platí aj pre vnútroštátnu prepravu na území SR a podľa Smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru, platí Dohoda ADR pre vnútroštátnu prepravu na území všetkých členských štátov EÚ.

Dohoda ADR podlieha pravidelnej aktualizácii a vždy 1. januára nepárneho roku vstupuje do platnosti aktualizované znenie dohody ADR s tým, že prechodné obdobie na implementáciu zmien trvá pol roku (do 30.06.). V tomto prechodnom období platia ustanovenia „starého a nového znenia Dohody ADR“ súčasne. Zmeny a doplnky Dohody ADR sú počas tohto prechodného obdobia zverejňované prostredníctvom oznámenia Ministerstva zahraničných vecí SR.

Dohoda ADR sa skladá z dvoch príloh:

  • Príloha A – obsahuje všeobecné ustanovenia, ktoré sa týkajú výnimiek, definícií, prechodných ustanovení apod., ďalej obsahuje princípy zatrieďovania nebezpečných látok a predmetov vrátanie ich zoznamu, ustanovenia o obaloch a cisternách ako aj ustanovenia týkajúce sa označovania, sprievodnej dokumentácie a manipulácie počas prepravy, nakládky a vykládky,
  • Príloha B – stanovuje požiadavky na osádku vozidla, vybavenie, prevádzku a na konštrukciu a schvaľovanie vozidiel.

Dohoda ADR je voľne dostupná v slovenskom znení na webových stránkach MDVRR SR.