Psychologické vyšetrenie vodičov ADRPodľa Zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, § 88, odsek (6) sú povinní vodiči, ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C, C+E, D a D + E a podskupiny C1, C1+E, D1 a D1 + E absolvovať psychologické vyšetrenie za účelom overenia ich psychickej spôsobilosti. Podľa Vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke, príloha č. 10, Kritéria I, odsek (3), písmeno (f) musí byť u vodičov prepravujúcich nebezpečné veci skúmaná aj schopnosť periférneho vnímania pomocou prístroja na periférne vnímanie.

Psychickú spôsobilosť vodičov prepravujúcich nebezpečné veci posudzuje iba psychológ s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia. Doklad o psychickej spôsobilosti (vzor – príloha č. 13 k Vyhláške 9/2009 Z. z.) je vodič povinný mať počas vedenia vozidla pri sebe a na výzvu policajta je povinný sa týmto dokladom preukázať. Vodiči prepravujúci nebezpečné veci musia mať v doklade vyznačené posúdenie psychickej spôsobilosti ADR.

Pre vyšetrenie psychickej spôsobilosti vodičov na prepravu nebezpečných vecí pozri http://www.fesko.sk