Poriadok RIDPoriadok RID (Reglemént concernat le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses)  stanovuje podmienky prepravy nebezpečného tovaru železničnou dopravou. Poriadok RID je “Dodatkom C” Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF). V súčasnej dobe je 44 zmluvných štátov Poriadku RID, Slovenská republika sa stala členským štátom poriadku RID sukcesiou po rozpade bývalého Československa v roku 1993. Príslušným orgánom Slovenskej republiky je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR SR).

Podľa Smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru, ktorá vstúpila do platnosti 24. septembra 2008 a podľa Zákona NR SR č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach (§23 Preprava nebezpečného tovaru v železničnej doprave) platia ustanovenia Poriadku RID aj pre vnútroštátnu prepravu nebezpečného tovaru na území SR ako aj na území všetkých členských štátov EÚ.

Poriadok RID podlieha pravidelnej aktualizácii a vždy 1. januára nepárneho roku vstupuje do platnosti aktualizované znenie Poriadku RID s tým, že prechodné obdobie na implementáciu zmien trvá pol roku (do 30.06.). V tomto prechodnom období platia ustanovenia „starého a nového znenia Poriadku RID“ súčasne.

Poriadok RID v slovenskom jazyku je voľne dostupný na webových stránkach Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.