Poradca ADR / RID / ADN

Na základe medzinárodne uznávaných certifikátov poskytujeme služby externého bezpečnostného poradcu pri preprave nebezpečných vecí cestnou, železničnou a vnútrozemskou vodnou dopravou. Našou úlohou je nadstaviť našim klientom pracovné procesy a postupy spojené s prepravou nebezpečných vecí a nebezpečného tovaru tak, aby boli v súlade s všeobecne záväznými predpismi ADR / RID / ADN.

Poradca ADR, RID/SMGS, ADN

Povinnosť vymenovať alebo ustanoviť bezpečnostného poradcu pre cestnú dopravu v súlade s požiadavkami odd. 1.8.3 Dohody ADR je zakotvená v Zákone NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave § 36, odsek 1 – Odosielateľ, dopravca, príjemca a každý, kto sa podieľa na preprave nebezpečných vecí balením, plnením, nakládkou, vykládkou alebo inou manipuláciou, pri ktorej by mohlo dôjsť k úniku nebezpečných vecí alebo ohrozeniu života alebo zdravia ľudí alebo zvierat, poškodeniu majetku alebo ohrozeniu životného prostredie, je povinný vymenovať jedného alebo niekoľkých bezpečnostných poradcov a uložiť im v súlade s požiadavkami dohody ADR konkrétne úlohy, ktoré majú pri preprave nebezpečných vecí zabezpečovať.

Podľa Zákona NR SR č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach §23, odsek (5), písmeno (e), preprava nebezpečného tovaru na území Slovenska je zakázaná ak nie je zabezpečená bezpečnostnými poradcami pre prepravu nebezpečného tovaru s potrebným osvedčením o odbornej príprave. Zároveň povinnosť určiť bezpečnostného poradcu pre účastníka prepravy nebezpečného tovaru je zakotvená v Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru – Poriadok RID , odd. 1.8.3

Zákon NR SR č. 35/2014 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon NR SR č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe,  § 5a, odsek (1) ukladá za povinnosť vymenovať bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru každej osobe, ktorá vykonáva činnosti podľa dohody ADN, ktorou je Slovenská republiky viazaná. Táto povinnosť je zároveň zakotvená v dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách – Dohoda ADN, odd. 1.8.3.

Rozsah ponúkaných služieb:

  • legislatívne zastrešenie spoločnosti pozíciou bezpečnostného poradcu ADR, RID alebo  ADN externým spôsobom,
  • vypracovanie kompletnej vnútroorganizačnej dokumentácie a jej pravidelná aktualizácia (prevádzkový poriadok, Bezpečnostný plán, Výročná správa, Hlásenie v prípade mimoriadnej udalosti a pod.),
  • klasifikácia nebezpečných látok a nebezpečných odpadov podľa ADR, RID alebo ADN
  • školenie zamestnancov  zúčastnených na preprave nebezpečných vecí cestnou dopravou (t. j. osoby uvedené v odd. 8.2.3 ADR – prevádzkovatelia cestných vozidiel alebo odosielatelia, osoby, ktoré nakladajú alebo vykladajú nebezpečné veci, osoby pracujúce ako zasielatelia alebo v zasielateľských agentúrach, vodiči prepravujúci nebezpečné veci podľa výnimiek uvedených v odd. 1.1.3 ADR),
  • školenie zamestnancov  zúčastnených na preprave nebezpečného tovaru železničnou dopravou (osoby uvedené v bode 1.3.2.2.1   RID – prevádzkoví zamestnanci, zamestnanci zodpovední za  kontrolu vozňov a   zamestnanci zodpovední za riadenie železničnej prevádzky a posunu),
  • školenie pobrežného personálu a personálu prístavného zariadenia, ktorý sa účastní na preprave nebezpečného tovaru vnútrozemskou vodnou dopravou,
  • informačný a poradenský servis na telefóne,
  • informačný a poradenský servis formou osobných konzultácií
  • kontrolná činnosť – fyzický výkon kontroly.

Cenová ponuka závisí od vzájomnej dohody. Tvorba ceny je závislá od rozsahu činnosti organizácie v oblasti prepravy nebezpečných vecí. V prípade záujmu o naše služby nás kontaktujte emailom: dgsa@dgsa.sk alebo telefonicky na čísle: +421 917 31 32 33

[:]