Predaj osobitného vybavenia ADN

Osobitné vybavenie ADN

Plavidlá prepravujúce nebezpečný tovar musia byť v súlade s požiadavkami dohody ADN vybavené osobitným vybavením podľa oddielu 8.1.5 ADN:

 • PP: ochranný praconý odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice, ochranné topánky alebo ochranné čižmy (pre tankové plavidlá vždy ochranné čižmy)
 • EP: vhodný únikový prostriedok pre každú osobu na plavidle (nie je požadovaný v prípade, že pre každú osobu na plavidle bude k dispozícii vybavenie A)
 • EX: prístroj na meranie horľavých plynov
 • TOX: toximeter na meranie koncentrácie jedovatých alebo škodlivých látok
 • A: dýchací prístroj závislý na okolitom vzduchu (celotvárová maska s filtrom)

Osobitné vybavenie v zložení PP a A dodávame v plastových uzatvárateľných boxoch. Všetky komponenty vyhovujú normám podľa dohody ADN (antistatické, odolné proti chemickým látkam, odolné proti pôsobeniu plameňa). Na požiadanie boxy s týmto vybavením označujeme názvom plavidlaa poprípade menom člena posádky plavidla ktorému je box pridelený.

Osobitné vybavenie EX dodávame výhradne značky MSA, Toto vybavenie je multifunkčné zariadenie, ktoré okrem koncentrácie horľavých plynov (LEL) merajú hodnoty O2 a H2S. Kalibráciu tohto multifunkčného detektora plyny zabezpečujeme v prístave Bratislava.

Osobitné vybavenie TOX dodávame v zostave nasávacia pumpa s sada detekčných trubičiek podľa vhodnosti použitia. Trubičky dodávame na základe požiadavky zákazníka. Servis a prehliadku nasávacej pumpy zabezpečujeme v prístave Bratislava.

Osobitné vybavenie A dodávame v zložení celotvárová maska typ MSA s filtrom typu ABEK. Pripojenie filtra k maske je závitové, masky sú zároveň vhodné na pripojenie plúcnej automatiky nezávislého dýchacieho prístroja (čerstvý vzduch alebo stlačený vzduch vo fľaši)

Osoby ktoré vstupujú do priestorov pod palubou s nedostatočným množstvom kyslíka musia používať dýchací prístroj nezávislý na okolitom vzduchu a musia byť istené lanom. Vstup do týchto priestorov je povolený iba pod dohľadom druhej osoby, pre ktorú je pripravené rovnaké vybavenie.

Pre plavidlá dodávame nasledujúce vybavenie určené pre vstup do priestorov pod palubou:

 • Nezávislý dýchací prístroj
  • so stlačeným vzduchom vo fľaši (6 litrov, 300 bar)
  • napojený hadicou na dúchadlo , ktoré zabezpečuje prívod čerstvého vzduchu
 • Záchranný navijak
  • trojnožka
  • navijak s lanom 15 m
  • kladka s karabinou

Pre členov posádky tankových plavidiel dodávame záchranné vesty typ SECUMAR s výtlakom 275 N, AC + FR. Podľa dohody ADN 2019 je pre prácu v prostredí srovnateľným so Zonou 1 (t.j. oblasť nákladu, kofferdam, dvopjité boky a dvojité dno)požadované používať záchrannou vestu v antistatickom prevedení. Na tento typ záchranných viest zabezpečujeme servis a pravidelné prehliadky v prístave Bratislava)

Objednávkový formulár – Osobitné vybavenie ADN