GAS DOCTOR

Každé plavidlo pred začatím prác u ktorých je predpoklad vzniku iskier alebo pred výkonom prác pri ktorých je nutné použitie otvoreného ohňa musí byť odplynované. Dôkazom o odplynovaní je certifikát vydaný odborne spôsobilou osobou, ktorá vykoná meranie na palube plavidla, v nákladných tankoch v potrubných systémoch a pod. (GAS DOCTOR).

Naša spoločnosť ponúka majiteľom a prevádzkovateľom plavidiel služby GAS DOCTOR. Na meranie používame kvalitné meracie prístroje a výsledky merania prikládame k certifikátu o odplynení .

V prípade potreby nás kontaktuje na telefonnom čísle: +421 948 68 07 01 alebo prostredníctvom emailu: river@dgsa.sk

[:]